02-12-17

ANGEL (34)

Aldus belandde de echte beker met het bloed bij de Nazarener en zijn kornuiten. Judas werd door de bezetters verder met rust gelaten (hij kon immers nog van dienst zijn voor ze), maar Jozef van Arimathea was aangeschoten wild voor de Romeinen. Om te weten te komen wat er met de sluierdoek en de tekstrol gebeurd was, werd hij op een nacht van zijn slaapplaats op zijn dak gelicht en naar een ondergrondse wurgpaal in Pilatus’ verblijven gebracht. Tijdens de overbrenging kerfde de linkshandige Jozef op een onbewaakt ogenblik met zijn lange scherpe linkerduimnagel zijn tongriempje los en slikte hij zijn tong in, waardoor hij stikte en dood te gronde neerviel. Een maat voor niets dus; de doek en de rol bleven spoorloos. Zo’n lange scherpe duimnagel werd overigens gaandeweg door de Romeinen her en der bij opgepakte leden van Joodse oppositiegroepen vastgesteld. Aanvankelijk dachten ze dat het met geld te maken had: de duim en de wijsvinger die symbolisch over elkaar wreven, de scherpte van de duimnagel zijnde de overtuigingskracht van geld. Nee dus. Na de vreemde zelfdoding van Jozef van Arimathea voerden de Romeinen een nieuwe marteltechniek in: ze rukten de nagels van hun arrestanten uit, alle twintig. Hoe meer Joods bloed er echter vloeide, hoe minder grip de Romeinen op het land kregen.

Na een colloquium van veertig dagen in de geheime grotten van Qumran (de Elkesaieten hadden er ondanks andere opinies voor wat huurgeld onderdak gekregen bij de sekte van de pacifistische Essenen), waarbij de tekstrollen grondig werden bestudeerd, en waarbij iedere leerling één exemplaar moest kopiëren om mee te nemen, zond de Nazarener zijn zonen uit. Omgekeerd liet hij zijn moeder en enkele van haar vriendinnen overkomen, waaronder ook de jongere Maria Magdalena. Ze waren tijdens de dodentocht en even later het onweer op Calvarieberg in hun zwarte kapmantels stille getuigen geweest van de overdracht van de rol in de doek aan de betreurde Veronica, de persoonsverwisseling met Simon, de kaping door de Elkesaieten, de vreselijke kruisigingen, de kruisafneming van Simon door Jozef annex de bloedafname.

De rollen zelf predikten wereldheerschappij, ten koste van eender wat. Gewelddadige bekeringsdrift, omgekeerde psychologie, ijzeren zelftucht en hoogdravende beeldspraak  voerden de hoofdtoon. De Nazarener had van zijn lokale oorlog tegen de oude Joden en de Romeinse bezetter een wereldoorlog gemaakt. Hij zaaide vuur en vlam. Enkele citaten.

Ikzelf haal uw kleed omhoog, tot over uw hoofd, zodat men uw naaktheid kan zien: uw overspel, uw wellust, uw schandelijke ontucht.

Alle steden verschrompelen, ze liggen treurend op de aarde. De rijken sturen hun dienaren om water: ze komen bij de putten maar vinden geen water, met lege kruiken keren ze terug.

Als Ik de stad uitga, dan zie Ik hen daar liggen, geveld door het zwaard.
Als Ik de stad inga, dan zie Ik hen daar liggen, uitgeteerd door de honger.

Wie voor de dood is bestemd, gaat naar de dood;
wie voor het zwaard is bestemd, gaat naar het zwaard;
wie voor de honger is bestemd, gaat naar de honger;
wie voor de ballingschap is bestemd, gaat naar de ballingschap.

Vier machten laat Ik op hen los. Het zwaard om hen uit te moorden, de honden om hen weg te slepen, de vogels en de wilde dieren om hen te verscheuren en te verslinden.

In de loop der jaren en eeuwen verspreidde deze zoetzure leer zich over de wereld, vooral in westelijke richting. Ondertussen werkte de Nazarener stiekem verder aan zijn biografie, zich nomadisch verplaatsend van schuilplaats naar schuilplaats, in het gezelschap van Maria Magdalena, zijn vriendin. Zij trok nog in opdracht van hem met diens vertrouweling Lazarus naar Zuid-Frankrijk. Van wie het kind was dat ze er baarde, is nooit geweten. De Nazarener zelf stierf onderweg naar haar, met zes messteken vermoord door struikrovers. In de niet-Bijbelse literatuur wordt geredetwist over de boom waaronder hij begraven zou zijn door een barmhartige voorbijganger: een vijgenboom, een olijfboom of een appelboom.

In de jaren die volgden, herschreven de Essenen de teksten die ze op de achtergelaten rollen in hun grotten aantroffen. Ze gaven er hun eigen pacifistische draai aan. Die versie werd later vermengd met de ‘reizende’ kopieën van de uitgezonden leerlingen, die op hun beurt door anderen waren gekopieerd. De sluierdoek van de vermoorde Veronica is in de loop der tijden opgedoken in Italië. Van de beker met het bloed van Simon is nooit meer een spoor gevonden. In de literatuur wordt hij omschreven als ‘graal’. Volgens sommige (apocriefe) bronnen staat hij symbool voor elk glas alcohol dat eender waar eender wanneer gedronken wordt.

De commentaren zijn gesloten.